Juiste Zorg op de Juiste Plek – Wijkdata Wij(k)doen

In samenwerking met het UMC Utrecht en Gemeente Utrecht ontwikkelden wij een dashboard. Hierin hebben wij uitgebreide inzichten uit data afkomstig van verschillende zorgdomeinen gevisualiseerd. De tool wordt tijdens wijksessies gebruikt om zorgverleners beter te informeren over ontwikkelingen in het gebied waarin zij werken en heeft als doel de lokale zorg efficiënter in te richten.

Het UMC Utrecht is sinds het najaar van 2018 het project “van Wijkdata naar Wij(k)doen” gestart. Dit project heeft als doel de werkwijze van de verschillende partijen binnen de eerstelijns zorg in de wijk te verbeteren en te optimaliseren. Betrokken partijen zijn onder meer de Gemeente Utrecht, verschillende Utrechtse Geïntegreerde Eerstelijns Zorg (GEZ)-organisaties en het Julius Huisartsen Netwerk (JHN) vanuit het UMC-U. Zie ook hier het gepubliceerde bericht vanuit het UMC Utrecht.

Deel van het project is de organisatie van wijksessies, waarbij de verschillende disciplines in de wijk, zoals verpleegkundigen en huisartsen, samengebracht worden om de zorg te evalueren en veranderingen in de wijk te signaleren. Zo kan hier tijdig op worden ingespeeld en ontstaat er begrip over wat er speelt over de wijk-, discipline- en buurtgrenzen heen.

Een interactieve tool met regionale inzichten

Bits of Care heeft deze interactieve tool ontwikkeld. De tool bevat alle (tot voor kort gefragmenteerde data) vanuit de verschillende data-bronnen: medisch inhoudelijke data van huisartsen, WMO gebruik vanuit de gemeente, demografische data uit het CBS en data uit de Volksgezondheid Monitor Utrecht. De zorgverleners vanuit de eerste lijn kunnen uit deze data leren van wat er binnen, maar ook buiten hun regio gebeurt. Tevens kunnen zij tussen regio’s vergelijken.

Leren van persoonlijk relevante inzichten in de eigen regio

Om de verschillende disciplines in staat te stellen zoveel mogelijk uit de tool te halen hebben we deze ontwikkeld vanuit de perspectieven van meerdere eindgebruikers. De huisarts krijgt zo een ander overzicht dan de wijkverpleegkundige, met inzichten die specifiek voor zijn of haar werkzaamheden nuttig zijn.

Leren van elkaar met wijk-overstijgende inzichten

Naast het regionale inzicht binnen het eigen werkgebied, hebben we ook de optie toegevoegd verschillende regio’s met elkaar te vergelijken. Zo krijgen de zorgverleners genoeg handvatten om met elkaar in gesprek te gaan over de verschillen en overeenkomsten tussen wijken en buurten, om zo van elkaar te leren.

De huidige status

De eerste fase van dit project is inmiddels voorbij en de tool is op dit moment in gebruik genomen door het UMC-U en bij de wijksessies. In de toekomst kan er een temporale component aan de tool worden gevoegd of kan de tool worden aangevuld met aanvullende data.